Xavier Clotet's webpage

Welcome to my personal webpage. I am a physicist working as data scientist at Dribia.

I believe that the more we understand the vast amount of data that surround us, the easier it will be to reduce the prejudice and unscientificism of our society.

Who am I?

I got a PhD in statistical physics and physics of fluids by the Universitat de Barcelona and the École Normale Supérieure de Lyon. I was a postdoctoral associate researcher at Clark University(MA, USA), member of The Complex Matter and Nonlinear Physics Laboratory. I quitted purely academic world to work as a data scientist in a consultancy firm (AIA). There I applied machine learning and big data techniques to sales forecasting, and I worked developing R+D projects on innovative tools for the electric sector related to extreme weather events and critical infrastructure security. I am currently data scientist at Dribia.

More coming soon. Meanwhile, you can contact me via e-mail, twitter @xclotet, or LinkedIn.


Benvinguts a la meva pàgina web personal. Sóc un físic treballant com a científic de dades a Dribia.

Crec que com més entenguem l'enorme quantitat de dades que ens envolten, més fàcil ho tindrem per a reduir els prejudicis i l'acientifisme de la nostra societat.

Qui sóc?

Vaig obtenir el títol de doctor en física estadística i de fluids per la Universitat de Barcelona i l'École Normale Supérieure de Lyon. També vaig ser investigador postdoctoral a la Clark University(MA, USA), membre del Complex Matter and Nonlinear Physics Laboratory. Vaig deixar el món purament acadèmic per a treballar com a científic de dades en una consultora (AIA). Allí he aplicat tècniques de machine learning i big data per a la previsió de vendes, i hi he desenvolupat projectes R+D en el sector elèctric relacionat amb esdeveniments de clima extrem i la seguretat d’infraestructures crítiques. Actualment sóc científic de dades a Dribia.

Més informació properament. De moment es pot contactar amb mi via correu electrònic, twitter @xclotet, o LinkedIn.

Contact

You can contact me via...